logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57
 • P2270149_baner

  P2270149_baner

 • P3110277_baner

  P3110277_baner

 • P2270110_baner

  P2270110_baner

 • P2270078_baner

  P2270078_baner

 • P2270114_baner

  P2270114_baner

 • P2270024_baner

  P2270024_baner

 • P2270126_baner

  P2270126_baner

Witamy na stronie naszej Szkoły

zakonczenie roku szkolnego2024

Misja Szkoły

Podstawową sprawą jest wypracowanie przyjaznych relacji między całą społecznością. Do naszej szkoły przyjmujemy dzieci takimi, jakimi są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu z nich stworzyć warunki wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości.

Dążymy do tego, aby nasza szkoła była:

 • BEZPIECZNA
 • PROMUJĄCA ZDROWY STYL ŻYCIA
 • UCZĄCA WRAŻLIWOŚCI NA POTRZEBY INNYCH
 • ROZBUDZAJĄCA ASPIRACJE UCZNIÓW


Należymy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. W ramach tej działalności realizujemy liczne programy, przedsięwzięcia i projekty mające na celu wykreowanie wśród uczniów postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy posiadaczami zaszczytnego tytułu „SZKOŁA Z KLASĄ" i otrzymaliśmy stosowny certyfikat.

W szkole organizowane są liczne konkursy szkolne i międzyszkolne, dzięki którym uczniowie mogą wykazać się różnorodną wiedzą i umiejętnościami.

Uczeń naszej szkoły po pierwszym etapie kształcenia:

 • jest przygotowany do nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • jest zintegrowany z grupą i komunikatywny;
 • przestrzega norm prawidłowego zachowania, potrafi dokonać wyboru między  dobrem a złem;
 • ma ukształtowane poczucie przynależności do zespołu klasowego i swojej szkoły;
 • potrafi rozpoznawać emocje i nimi kierować;
 • jest wrażliwy na potrzeby dzieci niepełnosprawnych;
 • ma poczucie własnej wartości i motywację do nauki w klasach starszych;
 • dobrze zna swoje najbliższe otoczenie;
 • potrafi umiejętnie korzystać z różnych źródeł wiedzy, podejmuje próby
 • selekcjonowania wiadomości i wyciągania wniosków;
 • jest dumny ze swojego pochodzenia, patrona szkoły;
 • ma wyrobione podstawowe nawyki higieniczne i prozdrowotne;
 • zna charakterystyczne cechy i osobliwości najbliższego środowiska naturalnego odróżniające je od innych środowisk;
 • dba o środowisko naturalne

Nauczyciel naszej szkoły:

 • stosuje nowoczesne metody nauczania;
 • wspomaga ucznia z trudnościami edukacyjnymi;
 • realizuje programy uczące bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią;
 • podejmuje działania na rzecz profilaktyki uzależnień i zapobiegania  niedostosowaniu społecznemu
 • na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje;
 • promuje zdrowy styl życia;
 • pielęgnuje tradycje szkoły, regionu, kraju;
 • rozwija samorządność uczniowską; kształtuje właściwe postawy w relacjach międzyludzkich;
 • inicjuje działalność kulturoznawczą;
 • rozbudza zainteresowania i aspiracje uczniów;
 • aktywnie współpracuje z rodzicami;
 • korzysta z programów multimedialnych

Rodzice naszej szkoły:

 • utrzymują stały kontakt z nauczycielem, wychowawcą;
 • wspierają własne dziecko w systematycznej pracy;
 • pomagają przezwyciężać trudności;
 • motywują dziecko do rozwijania swoich uzdolnień;
 • wspomagają nauczyciela w działaniach edukacyjnych, wychowawczych iprofilaktycznych w związku z posiadanymi umiejętnościami;
 • pomagają w organizowaniu wycieczek, zielonych szkół oraz imprez szkolnych i  klasowych;
 • dbają o właściwy stosunek dziecka do szkoły i nauczyciela;
 • reagują na złe i rażące zachowanie uczniów w szkole i poza nią;
 • poszukują sponsorów na rzecz klasy i szkoły;

Absolwent naszej szkoły:

 • posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające mu podjęcie nauki na wyższym etapie kształcenia;
 • posiada akceptowany społecznie system wartości i zachowań, które ułatwiają mu podejmowanie współpracy z innymi, ma poczucie własnej wartości;
 • ma aspiracje, by zdobyć wykształcenie wyższe niż jego rodzice;
 • jest odpowiedzialny i dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • potrafi dokonać samooceny i obiektywnie ocenić innych;
 • jest wrażliwy na problemy osób niepełnosprawnych;
 • jest świadomy swoich korzeni, dumny z pochodzenia i przynależności, godnie reprezentuje szkołę, miasto, kraj;
 • zna dziedzictwo kulturowe swojego miasta (legendy, zabytki, historię);
 • interesuje się zagadnieniami związanymi z przynależnością do Unii Europejskiej;
 • umiejętnie korzysta z różnych środków multimedialnych, umie selekcjonować i prezentować informacje;
 • jest znawcą najbliższego środowiska (krajobrazu naturalnego i przemysłowego);
 • zna zagrożenia występujące w środowisku oraz próbuje na nie reagować;
 • potrafi zaplanować swoje zajęcia, szanuje swój czas i czas innych;
 • ma nawyki zdrowego stylu życia i dostrzega zależność pomiędzy stanem zdrowia, a swoim postępowaniem;
 • zna różne formy spędzania czasu wolnego