logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Biblioteka

Biblioteka
 
 
 
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:
 


PONIEDZIAŁEK
7:45-13:45

WTOREK
7:45-13:45

ŚRODA
7:45-13:45

CZWARTEK
7:45-13:45
PIĄTEK

7:45-13:45

  
 
"Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji."
                                                                    (Maria Dąbrowska)

Podstawowa działalność biblioteki szkolnej to: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie księgozbioru, prowadzenie działalności pedagogiczno-informacyjnej, popularyzacja książki i czasopisma, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.


Biblioteka współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami, innymi bibliotekami , instytucjami kultury poprzez lekcje biblioteczne, konkursy szkolne i międzyszkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy biblioteczne, wystawy.

 
 
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

      
    biblioteka
 
 • §1. Cele i zadania.

  1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:

1) służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów;

2) służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

3) pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji;

4) wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli;

5) popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców;

6) uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej.

 1. Funkcje biblioteki:

1) kształcąca poprzez:

a) rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,

b) przysposabianie ich do samokształcenia,

c) aktywne uczestniczenie w realizacji szkolnego programu ścieżek między przedmiotowych,

d) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

e) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,

f) wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu komputerowego;

2) opiekuńcza poprzez:

a) rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych,

b) wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,

c) wspomaganie działań szkoły w realizacji programów: ekologicznego, profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałaniu uzależnieniom, ekologicznych,

d) otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,

e) wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie im literatury pedagogicznej;

3) kulturalna poprzez:

a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,

b) wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia.

 1. Do zadań biblioteki szkolnej należy:

1) popularyzacja nowości wydawniczych;

2) statystyka czytelnictwa;

3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego;

4) komputeryzacja biblioteki;

5) wystawki tematyczne i okolicznościowe;

6) renowacja i konserwacja księgozbioru.

 1. Biblioteka składa się z:

1) wypożyczalni;

2) czytelni;

3) pracowni multimedialnej.

 • §2. Zbiory
 1. Biblioteka Szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno- wychowawczego szkoły.
 2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów:

1) dokumenty piśmiennicze:

a) wydawnictwa informacyjne (słowniki językowe, encyklopedie, atlasy, roczniki statystyczne, teksty źródłowe itp.),

b) podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,

c) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

d) lektury uzupełniające do języka polskiego,

e) literaturę popularnonaukową i naukową,

f) wybrane pozycje z literatury pięknej,

g) wydawnictwa albumowe z dziedziny krajoznawstwa,

- inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania i zajęć edukacyjnych (normy, literaturę firmową itp.),

- podstawowe wydawnictwa z psychologii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i pedagogizacji rodziców,

- publikacje nauczycieli,

- inne, zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli;

2) dokumenty niepiśmiennicze:

a) nowoczesne nośniki informacji (płyty CD, DVD, dyskietki),

b) kasety magnetofonowe,

c)materiały audiowizualne wytworzone w procesie dydaktycznym szkoły,

d) filmy dydaktyczne popularnonaukowe i instruktażowe.

 1. W bibliotece szkolnej stosuje się następujące zasady rozmieszczenia zbiorów:

1) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni;

2) zbiory wydzielone(częściowo wymienne) np. słowniki, atlasy w pracowniach i klasach.

 1. Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym:

1) dział lektur według układu alfabetycznego;

2) literatura naukowa, fachowa, popularnonaukowa według UKD;

4) księgozbiór dla nauczycieli według UKD;

5) wydzielony dział literatury dotyczącej „Godzin do dyspozycji wychowawcy”;

6) wszystkie zbiory biblioteczne opatrzone są sygnaturą;

7) zbiory audiowizualne ułożone są według poszczególnych typów zbiorów w układzie numerycznym.

 • §3. Organizacja udostępniania zbiorów.
 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

1) uczniowie szkoły;

2) pracownicy szkoły;

3) rodzice uczniów szkoły;

4) inni użytkownicy na podstawie pisemnej zgody Dyrektora Szkoły.

 1. Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się z regulaminem biblioteki szkolnej i zostaje przyjęty w poczet czytelników biblioteki szkolnej.
 2. Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) udostępnia się tylko w czytelni, a pozostałe książki można wypożyczać do domu.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, płyty CD lub innego nośnika informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
 • §4. Zasady korzystania z wypożyczalni.
 1. Zbiory biblioteki udostępniane są w roku szkolnym i na okres ferii zimowych i letnich ,w godzinach wyszczególnionych na drzwiach biblioteki i w gablocie szkolnej.
 2. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 3. Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres czterech tygodni, a za zgodą bibliotekarza dodatkowe, konieczne do realizacji zadań edukacyjnych.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może uzyskać prolongatę, pod warunkiem, że uzgodni to z nauczycielem bibliotekarzem przed upływem terminu jej zwrotu.
 5. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki (rezerwacja książek realizowana według kolejności zgłoszeń).
 7. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne jej uszkodzenia.
 8. Zbiory audiowizualne wypożyczane są nauczycielom do pracowni.
 9. Uczniowie i pracownicy, którzy kończą naukę i pracę, zobowiązani są do zwrotu dokumentów bibliotecznych, co potwierdza się pieczątką i podpisem na karcie obiegowej.
 10. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek).
 11. Kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą nauczyciela bibliotekarza, z zachowaniem przepisów ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, uwzględniając dozwolony użytek w edukacji.
 • §5. Zasady korzystania z czytelni.
 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice bez wierzchnich okryć, które należy pozostawić w szatni.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego i zbiorów wypożyczalni.
 3. Kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą nauczyciela bibliotekarza, z zachowaniem przepisów ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, uwzględniając dozwolony użytek w edukacji.
 4. Książki i materiały powierza się opiece czytelnika, który odpowiada za nie materialnie.
 • §6.Zasady korzystania z pracowni multimedialnej.
 1. Ze stanowiska komputerowego mogą korzystać czytelnicy określeni /

w § 3 ust. 2.

 1. Dostęp do komputerów (Internetu) jest możliwy w godzinach pracy biblioteki.
 2. Uczeń przed rozpoczęciem pracy z komputerem zobowiązany jest:

-czytelnie wypełnić rubryki w zeszycie rejestrującym pracę przy komputerze: godzina rozpoczęcia i zakończenia, strony internetowe.

 1. Internet w bibliotece szkolnej służy do wyszukiwania informacji o charakterze edukacyjnym, a nie do pogawędek, gier komputerowych, czatowania itp.
 2. Przy każdym stanowisku komputerowym może przebywa jedna osoba.
 3. Osoby korzystające z komputera w bibliotece zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku.
 4. Nie wolno:

1) przeprowadzać konfiguracji komputerów;

2) odłączać i dołączać innych urządzeń np. słuchawki;

3) instalować programów własnych oraz z Internetu;

4) wkładać własnych dyskietek bez uprzedniego sprawdzenia programem antywirusowym;

5) wkładać nowych dyskietek bez uprzedniego sformatowania;

6) wchodzić na strony internetowe propagujące treści łamiące prawo (pornografia, dyskryminacja rasowa, religijna, narkotyki, propagowanie przemocy itp.).

 1. W przypadku zniszczenia lub dewastacji sprzętu komputerowego, koszty napraw sprzętu i instalację oprogramowania ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 • § 7. Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19.

2. Pracownicy biblioteki przed rozpoczęciem pracy zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

3. Pracownicy biblioteki wietrzą pomieszczenie biblioteki w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co godzinę.

4. W okresie epidemii ani uczniowie, ani pracownicy nie mogą sami wchodzić między regały i wyszukiwać książek i innych materiałów. Stosowne zapotrzebowanie składają u pracownika biblioteki, który wyszukuje książkę, materiał i przekazuje je uczniowi, nauczycielowi.

5. Zwrócone książki i materiały muszą odbyć 48 godzinną kwarantannę, tym samym pracownicy biblioteki odkładają je w wyznaczone miejsce, a po 48 godzinach odkładają książki na półki.

6. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie chodzili między regałami ani nie korzystali z książek, materiałów, które odbywają kwarantannę.

7. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się i oczekiwali w kolejce do wypożyczenia książek z zachowaniem dystansu między osobami.

8. Pracownik biblioteki w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.

9. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby spoza szkoły.

10. W czytelni może jednocześnie przebywać 3 uczniów (1 osoba zajmuje 1 stolik )

11. Wszelkie pytania dotyczące księgozbioru można kierować na adres mailowy biblioteki szkolnej bibliotekaspnr9@o2.pl lub przez dziennik elektroniczny.

 

ksiazki
 
 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UŻYTKOWANIA

DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

w Szkole Podstawowej nr 9 im. M. Konopnickiej

w Sosnowcu

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, reguluje:
 2. a) zasady związane z wypożyczaniem oraz zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników,  materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
 3. b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,
 4. c) postępowanie w przypadku zgubienia lub zniszczenia podręcznika,  materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.
 5.  Każdy uczeń oraz jego rodzice powinni zapoznać się z regulaminem korzystania z darmowych podręczników,  materiałów edukacyjnych   lub ćwiczeniowych przed ich wypożyczeniem .
 6. Udostępnianie darmowych podręczników, podobnie jak innych materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
 7. Wypożyczenia  i  zwroty przez ucznia podręcznika  bibliotekarz  rejestruje na  karcie czytelnika.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka gromadzi  i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz  inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:

               – wypożycza uczniom podręczniki

udostępnia uczniom materiały edukacyjne

- przekazuje materiały ćwiczeniowe, które nie podlegają zwrotowi.

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY 

 1. Podręczniki,materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć są własnością organu prowadzącego szkołę, po przekazaniu szkole znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki  lub materiały edukacyjne przekazane szkole winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
 3. Podręczniki przyjmowane do biblioteki na stan księgozbioru  są zapisywane w księdze inwentarzowej księgozbioru darmowych podręczników.
 4. Materiały ćwiczeniowe  są rejestrowane przez szkołę, lecz nie podlegają zwrotowi.

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

                                                    Użytkownicy

 1. Do wypożyczania podręczników,  materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

w roku szkolnym 2010/2021

 1. Rejestracja uczniów następuje w pierwszym  tygodniu danego roku szkolnego.

Okres trwania wypożyczenia

 1. Podręczniki są wypożyczane  uczniom  w miesiącu wrześniu danego roku szkolnego , w dniu uzgodnionym  pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą klasy.
 2. Podręczniki w klasach I-III, które składają się z kilku części i wypożycza się je  na okres użytkowania ustalony w porozumieniu z wychowawcą klasy, a w klasach IV-VIII na dany rok szkolny.
 3. Materiały ćwiczeniowe  są wypożyczane uczniom na dany rok szkolny  i nie podlegają zwrotowi.

Procedura wypożyczania podręcznika 

 1. W klasach I-VIII uczniowie wypożyczają książki pod opieką wychowawcy w terminie ustalonym z bibliotekarzem.
 2. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby sprawdzili stan podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili wychowawcy lub bibliotekarzowi.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni ) uczniów potwierdzają odbiór podręczników na listach i na kartach czytelnika.
 4. Wpisu na karty czytelnika, potwierdzającej wypożyczenie podręcznika przez danego ucznia dokonuje nauczyciel bibliotekarz lub wychowawca.

Zmiana Szkoły 

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego zmienia szkołę, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika oraz powierzonych im materiałów  zgodnie

z ich przeznaczeniem :

 1. a)     przez cały okres użytkowania uczeń dba o wypożyczone podręczniki ,
 2. b)     zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek  w podręcznikach w miejscach, które nie są do tego przeznaczone ,
 3. c)    dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej) ,
 4. d)     wraz z upływem ustalonego terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem np. płytą CD .
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego  rodzice są zobowiązani poinformować nauczyciela wychowawcę oraz bibliotekarza.
 6. Jeśli do podręcznika jest  dołączona płyta CD, stanowi ona integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia podręcznika .

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika

lub materiału edukacyjnego

 1. Przez uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika (materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych) rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, rozerwanie, wyrwanie  i zagubienie kartek i brak płytki jeżeli ona była w komplecie z podręcznikiem oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

Zakres odpowiedzialności

1.Uczeń i jego rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia

lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

2.W przypadku zgubienia, uszkodzenia czy zniszczenie podręcznika, materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego szkoła będzie żądać od rodziców ucznia

 • odkupienia podręczników w klasach I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII - ( załącznik nr 1).

Zwrot podręczników

 1. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej   w przypadku zmiany szkoły przez ucznia lub w przypadku innych zdarzeń losowych.
 2. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole  uczniowie zwracają  podręczniki do biblioteki szkolnej. Następuję to w porozumieniu z wychowawcą w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego .
 3. Uczniowie klas I-III oddają poszczególne części podręcznika po zakończeniu jego realizacji, w terminie uzgodnionym  z wychowawcą klasy, a uczniowie klas IV-VIII w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
 4. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego  zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego. 
 5. Zwroty podręczników do biblioteki przyjmuje bibliotekarz,

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

 1. Inwentaryzacja zbioru podręczników odbywa się raz w roku- po ich odbiorze od użytkowników

w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego.

 1. Informacja o stanie księgozbioru podręczników przekazywana  jest Dyrektorowi Szkoły po

zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczniowie i ich  rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu

i stosowania się do zawartych w nim postanowień (Załącznik nr 2)

 1. Bibliotekarz ma  obowiązek  udostępniania regulaminu uczniom i rodzicom .
 2. Sprawy sporne dotyczące podręczników lub innych materiałów rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 3. Organem uprawnionym do zmiany niniejszego regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 4. Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.

 

8:45-12:00