logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Regulamin zwrotu podręczników w czasie epidemii

Regulamin pracy Biblioteki
Szkoły Podstawowej nr 9 
w Sosnowcu
w zakresie przyjmowania książek, podręczników
oraz innych materiałów bibliotecznych
w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa.

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Wychowawca lub bibliotekarz powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia w przypadku zgubienia lub zniszczenia książki.
 3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email bibliotekaspnr9@o2.pl w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 4. Za podręczniki zniszczone lub zagubione odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni i są zobowiązani do odkupienia podręcznika zgodnie z zapisem w Regulaminie Wypożyczania Podręczników oraz Materiałów Edukacyjnych i Ćwiczeniowych w SP nr 9 ( rodzice zostali zapoznani z regulaminem we wrześniu 2019 r.)
 5. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisem w regulaminie (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalonych przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza terminach – dniach (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 8. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek wpisując datę zwrotu. Ułatwi to prace związane z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
 9. Osoby dokonujące zwrotu książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania zbiorów, np.
  - podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela.
 10. Nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym rodzice zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego.