logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Ogłoszenia

Zapraszamy do składania ofert:

w postępowaniu o dzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest Dostawa wyposażenia związanego z realizacją zadania w ramach modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia związanego z realizacją zadania w ramach modułu 3 rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zaproszeniu.
 4. UWAGA: Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy, przedstawi Zamawiającemu szczegółowy wykaz dostarczanego wyposażenia, zawierający cenę jednostkową, cenę razem, nazwę własną (nazwę producenta oraz model lub typ) oraz opis techniczny, potwierdzający zgodność dostaw z opisem przedmiotu zamówienia. Przedłożony wykaz dostarczanego wyposażenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia:
  a)    posiadał deklarację zgodności CE,
  b)    był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń
  i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego,
  c)    był kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów oraz kosztów,
  d)    posiadał dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim,
  e)    posiadał okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 (dwa) lata.
 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej, ul. Braci Mieroszewskich 54, 41-219 Sosnowiec.
 7. Określone w załączniku parametry, dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach.

  II. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZNAJDĄ SIĘ W UMOWIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31.08.2021r.

  IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium – cena oferty. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

  V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  1. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.
  2. Ceną oferty jest ceną brutto podaną w formularzu oferty w zapisie liczbowym
   i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku), musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT.
  3. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną i stanowić będzie całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie tzn. musi obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.

   VI. MIEJSCE I TERMIN ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

   1. Oferty należy składać na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
   2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w opieczętowanej, zaklejonej kopercie.
   3. Wszystkie oferty złożone po w/w czasie zostaną odrzucone.
   4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

   VII.  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2021r. o godz. 12.00.
   2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę (firmę), siedzibie adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie podana poprzez pocztę elektroniczną.

   VIII.  INNE INFORMACJE

   1. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz bez podania przyczyn.
   2. Ze względu na wartość zamówienia Wykonawcom nie przysługuje prawo do składania odwołań.
   3. Oferty, które zostaną złożone, staną się częścią dokumentacji postępowania.
   4. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
   5. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego w  sprawie udzielania informacji merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia kierując swoje zapytania poprzez korespondencję elektroniczną (sp9@sosnowiec.edu.pl) lub telefonicznie pod numerem 32 263 50 57.
   6. Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO