logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Projekt EFS

logoSzkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu jest beneficjentem realizującym Projekt KOMPETENCJE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI. POPRAWA JAKOŚCI EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W SOSNOWCU


Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji, kształcenia podstawowego i średniego; dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem podstawowym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia, poprawa wyników nauczania oraz rozwijanie zdolności uczniów klas czwartych, piątych i szóstych Szkoły Podstawowej nr 9 w zakresie kompetencji kluczowych.

Cele szczegółowe Projektu są następujące:


-   Poprawa wyników nauczania z matematyki, przyrody, języka angielskiego i informatyki poprzez udział uczniów w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych

-   Wzrost jakości i efektywności nauczania poprzez nauczanie metodą eksperymentu prowadzone w pracowni przyrodniczej wyposażonej w ramach Projektu

-   Poprawa efektów kształcenia uczniów ze stwierdzonymi zaburzeniami koncentracji, adaptacji społecznej, problemami szkolnymi w ramach procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnym, poprzez zakup zestawu do terapii metodą Tomatisa oraz wdrożenie terapii metodą Tomatisa

-  Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli SP nr 9.

Wsparcie EFS skierowane jest do 299 uczestników Projektu, do których należą uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

-   zajęcia wyrównawcze z matematyki, przyrody, języka angielskiego, informatyki – 250 uczniów ze słabymi i bardzo słabymi wynikami w nauce z tych przedmiotów oraz uczniów uzdolnionych i wykazujących szczególne zainteresowania w tym zakresie

-   zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa – 40 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci młodsze 

-   szkolenie z zakresu metody Tomatisa oraz szkolenie metodyczne z zastosowania programów terapeutycznych – 9 nauczycieli SP nr 9 posiadających specjalizacje w zakresie logopedii, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz terapeutyczne będą realizowane w formie zajęć dodatkowych. Ich harmonogram będzie dostosowany do planu lekcji Uczestników. Zespół Zarządzający zastrzega sobie prawo prowadzenia zajęć dodatkowych w soboty, jeżeli nastąpi konieczność wyrównania liczby godzin przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. 

W razie pytań odnośnie udziału w Projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu, zlokalizowanym w Biurze Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 lub z Koordynatorem Projektu, panią Joanną Pruchnicką pod adresem e-mailowym: joannapruchnicka@hotmail.com