logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Samorząd Szkolny

 

samorzaduczniowksi

SAMORZĄD SZKOLNY:

Przewodnicząca Szkoły:

NATALIA PODSIADŁO, kl. VIII a

Zastępca Przewodniczącej:

LENA LENARCIK, kl. VII a

Sekretarz:

OLIWIA WÓJCIK, kl.VI c

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:


mgr Aleksandra Woźniak

mgr Dorota Ćwiertnia

mgr Marta Toborek

 

POCZET SZTANDAROWY:

 

DAWID DUCHOWICZ, kl. VIIa

ANNA KALETA, kl. VIIIa

JULIA KWATERA, kl. VIIIa

opiekun: mgr Agata Karpiel

                                                                             

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Realizuje zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły, koncepcji pracy szkoły oraz zgodne ze statutem. Szczególnie zwraca uwagę na:

 • Znajomość przez uczniów swoich praw i obowiązków.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.
 • Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.
 • Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły  i poza nią.
 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania.
 • Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
 • Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami.
 • Podtrzymywanie tradycji.
 • Włączanie rodziców w sprawy szkoły.

         CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
                § 5

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
2.Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
3.Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
4.Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
5.Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
6.Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
7. Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych integrujących społeczność szkolną.
8. Wdrażanie zasad demokracji w życiu szkoły.

ZADANIA SAMORZĄDU   UCZNIOWSKIEGO
§ 6

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

1. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno - krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
3. Reprezentowanie społeczności szkolnej na uroczystościach państwowych (poczet  sztandarowy).
4. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
5. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie społeczności szkolnej do udziału w pracach na rzeczśrodowiska.
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
7. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.
8. Organizowanie imprez i prac pozwalających pozyskać fundusze na wspólne cele.
9. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu Uczniowskiego.
10. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
11. Informowanie całej społeczności szkolnej o swoich opiniach, problemach i działaniach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, godziny wychowawcze, apele).
12. Kształtowanie współodpowiedzialności za budynek i sprzęt szkolny


 UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 24

    
Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1.Prawo do zapoznawania się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
2.Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.
3.Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
4.Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu .
5.Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
6.Prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań.
7. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
8. Prawo do zgłaszania propozycji do Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki i Statutu Szkoły.
9. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.
10. Prawo do  opiniowania pracy nauczycieli (na prośbę Dyrektora Szkoły).

CELE DZIAŁAŃ SAMORZĄDU:

 • włączanie uczniów w życie szkoły i proces współdecydowania o sprawach społeczności szkolnej,
 • wzbogacanie tradycji szkoły, kształtowanie umiejętności organizacyjnych; rozwijanie samodzielności, wdrażanie do podejmowania zobowiązań oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań,
 • uczenie się demokratycznych form współżycia; kształtowanie umiejętności prowadzenia 
  dyskusji, wyrażania własnych poglądów i poszanowania 
  odmiennych,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji, kształtowanie postawy proekologicznej,udział wakcjach charytatywnych,
 • tworzenie warunków do nawiązywania więzi koleżeńskich. 
 • uczniowie

 

 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO