logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Świetlica

                          

świetlica

                          
 
            Szanowni Rodzice
                                                                                                                                    
   
 
 
  Nasza świetlica liczy sobie tyle samo lat, co szkoła. Jest to miejsce wspólne dla uczniów, nienależące do żadnej klasy,nieprzyporządkowane żadnemu przedmiotowi. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, a także stworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi  intelektualnemu i rekreacji. Tu można się uczyć, bawić i wypoczywać!
  Poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i nabywania pewnych sprawności. Uczniowie mający trudności w nauce, mogą uzyskać tu pomoc.Stwarzamy warunki dla pełnej akceptacji każdego dziecka. Ze względu na to, że do świetlicy przychodzą dzieci z różnych klas, dokonuje się naturalny  proces integracji-zawiązują się przyjaźnie, rozwijają się więzi społeczne. Godziny pracy świetlicy i zasady pobytu dzieci określone są odrębnym Regulaminem.
 Świetlica dysponuje dwoma pomieszczeniami i wyposażeniem umożliwiającym realizację programu pracy opiekuńczo – wychowawczej. Zajęcia z udziałem dzieci z klas młodszych odbywają się w osobnym pomieszczeniu. Dzieci mają zapewnione pełne poczucie bezpieczeństwa. Obydwie sale wyposażone są w sprzęt komputerowy.
  Zajęcia, oprócz dwóch sal świetlicowych, odbywają się również w sali do gimnastyki korekcyjnej oraz na  dużej sali gimnastycznej. Podczas  pobytu u nas, dzieci mogą skorzystać z obiadów oferowanych przez stołówkę szkolną.
   Świetlica może poszczycić się wieloma dyplomami i nagrodami zdobytymi przez dzieci w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

 

 REGULAMIN ŚWIETLICY

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE - nowy numer konta od 01.01.2018r.

NR KONTA 53 1020 2313 0000 3602 0579 6042

Szkoła Podstawowa nr 9,ul. Braci Mieroszewskich 54, 41-219 Sosnowiec

Przelew ma zawierać: SP9, Imię i Nazwisko ucznia

PŁATNOŚĆ DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA!!!